Serwis kas fiskalnych - FORNET Marek Niedźwiecki

Przejdź do treści

Menu główne:

Serwis kas fiskalnych

Procedury

Naprawa kasy fiskalnej.
Jak postępować w przypadku uszkodzenia urządzenia fiskalnego ?

  • powiadomić Autoryzowany Punkt Serwisowy obsługujący dane urządzenie (dane kontaktowe serwisu zawarte są w książce serwisowej lub karcie gwarancyjnej);

  • przedstawić prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną (w przypadku usterki w okresie gwarancji);

  • dołączyć dokładny opis usterki lub zakres zlecanej usługi (objawy i sytuacje, w jakich one występują);

  • w przypadku urządzenia fiskalnego: w żadnym wypadku do urządzenia nie należy załączać książki serwisowej, która powinna przebywać zawsze w miejscu instalacji urządzenia fiskalnego;

  • przed przekazaniem urządzenia fiskalnego do serwisu, pracownik Autoryzowanego Punktu Serwisowego powinien dokonać stosownego zapisu w książce serwisowej;

  • sprzęt do naprawy należy przekazać w odpowiednim, najlepiej oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.


Zmiana obsługi serwisowej kas i drukarek fiskalnych.


Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 42 6361557


Zgodnie z  §14, ust.4  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U.Nr 212 poz. 1338) producent krajowy lub importer wyraża zgodę na zmianę obsługi serwisowej. Do 7 dni od wyrażenia zgody na zmianę obsługi serwisowej, producent krajowy lub importer zawiadamia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Spełniając obowiązek nałożony przez powyższe rozporządzenie, przekazanie obsługi serwisowej następuje do najlepszych partnerów handlowo-serwisowych. Zapewnia to użytkownikom kas rzetelną obsługę serwisową i wzmacnia pozycje rynkową najbardziej lojalnych firm dealerskich.

Zasady doboru partnerów handlowo-serwisowych, do których przekazywana jest obsługa serwisowa.

Przekazywanie obsługi serwisu będzie dokonywane do partnerów handlowo-serwisowych, którzy spełniają następujące wymagania:
1. Posiadają umowę  serwisową lub handlowo – serwisową w zakresie serwisowania urządzeń fiskalnych i wywiązują się z zapisów  tej umowy.
2. Zatrudniają co najmniej dwóch serwisantów posiadających aktualne uprawnienia do serwisowania urządzeń.
3. Nie posiadają przeterminowanych płatności.

Zmiana obsługi na wniosek użytkownika urządzenia fiskalnego.

Przekazanie obsługi serwisowej następują na podstawie wniosku użytkownika.
1. Użytkownik wnosi opłatę manipulacyjną. Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy dotychczasowy serwis zakończył działalność.
2. Na wniosku należy uzyskać potwierdzenie zamiaru zmiany obsługi serwisowej w dotychczasowej firmie . Potwierdzenie nie wymagane jest w przypadku, gdy prowadzący serwis zakończył działalność. Wnioski nie zawierające potwierdzenia mogą być nie rozpatrywane.
3. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z kopią przelewu należy przesłać listem, faxem lub mailem.
4. Serwis producenta zastrzega sobie prawo do zmiany firmy proponowanej do przejęcia serwisu.
5. Nie rozpatrywane są wnioski bez załączonego potwierdzenia wpłaty oraz wnioski zawierające nieczytelne lub niekompletne wpisy.
6. Potwierdzenia zmiany serwisu wysyłane będą pocztą do urzędu skarbowego i (wraz z FV jeśli zmiana podlega opłacie) do podatnika.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego