Ulga na zakup kasy - FORNET Marek Niedźwiecki

Przejdź do treści

Menu główne:

Ulga na zakup kasy

Procedury

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Uprawnienie to wynika z zapisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.
Szczegółowe zasady odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących nie wynikają bezpośrednio z ustawy o VAT, lecz na mocy delegacji ustawowej określono je w § 3 rozporządzenia w sprawie odliczeń.

Sposób dokonywania odliczenia ulgi uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego (tj. czy występuje kwota podatku do zapłaty), czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.


W jaki sposób podatnik zwolniony z VAT może rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Z przepisów ustawy o VAT, a w szczególności z jej art. 111 ust. 4 wynika, że podatnicy rozpoczynający prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej mogą starać się o otrzymanie ulgi na zakup tego urządzenia, w wysokości 90% ceny zakupu netto nie więcej niż 700 zł.
Skorzystanie przez podatnika z ulgi na zakup kasy rejestrującej jest jednak możliwe gdy podatnik:
posiada dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
dokonał pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (najczęściej wystarczy jeden dzień przed fiskalizacją),
rozpoczął ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących terminach oraz
dokonał zgłoszenia o miejscu instalacji kasy we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.
W przypadku czynnych podatników VAT, odliczenie ulgi przysługującej z tytułu zakupu kasy rejestrującej należy dokonać w deklaracji VAT w rozliczeniu za okres rozliczeniowy (tj. miesiąc lub kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej lub też za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie. Sposób i czas odliczenia ulgi zależy głównie od tego, czy u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wystąpi kwota podatku do zapłaty (tj. nadwyżka podatku należnego), czy też odwrotnie - kwota podatku do zwrotu lub przeniesienia (tj. nadwyżka podatku naliczonego). Szerzej na ten temat pisaliśmy w Poradniku VAT nr 8 z 20 kwietnia 2012 r.
Inaczej jest w przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT. Dla nich bowiem istotny jest zapis zawarty w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z nim w przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku bądź też korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa wyżej, na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.
Z kolei dane, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi, zostały przez prawodawcę wymienione w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczeń. W myśl tego przepisu wniosek taki powinien zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę firmy,
dane adresowe,
numer identyfikacji podatkowej,
w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy;
oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę
.
informację o numerze rachunku bankowego lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu
.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego