Korekta paragonu - FORNET Marek Niedźwiecki

Przejdź do treści

Menu główne:

Korekta paragonu

Procedury

Przepisy podatkowe nie zakazują przyjęcia zwrotów czy reklamacji bez dowodów takich jak paragon nabywcy.

Zgodnie z art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa jako dowód należy dopuścić wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4.07.2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948) podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku z każdej sprzedaży paragonu fiskalnego lub faktury VAT oraz do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Paragon jest specyficznym dokumentem sprzedaży emitowanym przez kasę rejestrującą. Do jego otrzymania uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz prowadzący tę działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Osoby wymienione powinny zawsze otrzymać paragon od sprzedawców towarów i świadczących usługi, bez względu na to czy zażądają jego otrzymania, czy też nie. Gdy nabywca otrzymał paragon kasowy, a następnie zażądał wystawienia faktury - wystawienie tego dokumentu uzależnione jest od zwrotu paragonu. Korekta paragonu może być dokonana przed zakończeniem transakcji sprzedaży. Transakcja, która została zakończona wydaniem paragonu, nie podlega korekcie przez kasę. Zakaz korekty transakcji sprzedaży zakończonej wydrukiem dotyczy wprost jedynie zakazu korekty paragonu, nie oznacza jednak korekty obrotu oraz kwot podatku należnego. W przypadku, gdy sprzedaż była zarejestrowana jedynie w kasie, a tym samym udokumentowana tylko paragonem, korekt można dokonywać jedynie poprzez zapisy w specjalnie do tego celu stworzonym rejestrze korekt sprzedaży kasowej (pomyłek rachunkowych, reklamacji, zwrotów, rabatów, zmian wartości sprzedaży, itp.). Zwrot paragonu stanowi najbardziej wiarygodną podstawę dla podatnika do dokonania korekty obrotu zarejestrowanego przez kasę i zamieszczenia zapisu w ewidencji korekt sprzedaży kasowej podatnik powinien opisać zaistniałą sytuację, a opis dołączyć do specjalnie prowadzonej ewidencji korekt. Do opisu dołączyć należy również błędny paragon, opatrzony napisem „anulowana”. Na podstawie ewidencji pod koniec miesiąca dokonać korekty wartości obrotów zaewidencjonowanych w pamięci kasy rejestrującej.
Kasa rejestrująca dzięki swej konstrukcji i zastosowanym zabezpieczeniom nie posiada bowiem żadnych technicznych możliwości przeprowadzenia korekty informacji zapisanych w jej pamięci.

Ewidencja korekt -  pobierz PDF (41KB)

Uwaga

Brak regulacji prawnych nie może pozbawiać podatnika możliwości korekty pomyłek, które są przecież nieuniknione w każdej działalności gospodarczej. Wręcz przeciwnie, sprzedawca ma obowiązek skorygowania popełnionych błędów, a wynika to z podstawowego obowiązku każdego podatnika, czyli rzetelnego prowadzenia ewidencji podatkowych, odzwierciedlających rzeczywiste operacje gospodarcze.

Korekta sprzedaży przy zwrocie jednego z towarów wymienionych na paragonie

W przypadku częściowego zwrotu towaru nie ma potrzeby podłączenia oryginału paragonu fiskalnego do jego korekty, jednakże pod warunkiem, że zdarzenia te zostały odpowiednio i wiarygodnie udokumentowane.

Zwrot towaru bez oryginału paragonu

Podatnik może dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej bez otrzymania oryginału paragonu, jednakże pod warunkiem, że zdarzenia te zostały udokumentowane wiarygodnymi dowodami. Zdarzenia powodujące korektę obrotu i podatku należnego, powinny zostać uwidocznione w odrębnej specjalnie w tym celu prowadzonej ewidencji korekt.

Korekta błędnej stawki VAT

W przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z błędną stawką VAT, podatnikowi przysługuje prawo do korekty obrotu i podatku należnego w deklaracji VAT, pod warunkiem udokumentowania powyższego zdarzenia w ewidencji korekt.

Zwrot towaru przy nieczytelnym paragonie

W przypadku gdy paragon jest zupełnie nieczytelny (wyblakł), sprzedawca może uznać reklamację klienta i dokonać korekty sprzedaży opierając się na innych dowodach np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego